ESPAIS URBANITZABLES A VALLDOREIX (SANT CUGAT)

Can Barba, can Montmany i mas Fusté són urbanitzables.
Actualment Collserola és un espai de paisatges eminentment forestals. 

El Pla general metropolità (1976) no va protegir els espais oberts, tot i que presenten importants valors en el context de Collserola:

L’elevada biodiversitat en relació amb la del bosc de la serra.
L’elevada productivitat ja que bastants d’aquests paisatges es troben en les zones més fèrtils de Collserola i són utilitzats amb intensitat per moltes espècies de la resta de la serra.
A Sant Cugat la mobilització ciutadana ha aconseguit que es protegís el rodal de la Torre Negra, i a la Floresta s’està lluitant perquè no urbanitzin can Busquets. Però a Valldoreix encara queden tres espais de gran valor amenaçats pel PGM.

CAN BARBA 

Sector 1c del Pla general metropolità

Superfície: 94,2 ha

Planejament urbanístic: parc urbà (6c), zona d’equipaments (7b), protecció de sistemes (9) i sòl lliure permanent (26).Usos del sòl: conreu de favàcies, bosc mixt d’alzinar amb coberta arbòria de pins blancs. No hi ha cap assentament humà al sector.

Fauna: presència de diverses espècies d’ocells d’espais oberts i forestals, conill i senglar.Connectivitat biològica: can Barba- can Galopa- riera de Rubí- torrent de Pegueres- serra de can Costa- riera de Gaià- can Bogunyà- sant Llorenç del Munt.

Limitacions: AP7 al nord i Valldoreix a l’est.

 

CAN MONTMANY

Sector 2c del Pla general metropolità

Superfície: 84,5 ha

Planejament urbanístic: equipaments comunitaris (7b) i parc forestal (27).

Usos del sòl: conreus de fruiters abandonats envaïts per la pineda secundària. Es poden observar oliveres i ametllers ofegats per la vegetació forestal. La zona de torrentera es troba ocupada per alzinar amb abundants plantacions de pollancres i plàtans immenses, plantacions sense caràcter d’explotació manifest. La masia de can Montmany és l’única edificació que hi ha al sector.

Fauna: rèptils com el llangardaix ocel·lat, el sargantaner gros, molts ocells insectívors i granívors, com una colònia d’abellerols, el tallarol capnegre, el gafarró, el verdum, el passerell, la cadernera, la perdiu (reproductora), el tudó, així com petits mamífers, com la musaranya nana, la musaranya comuna, i d’altres més grans, com l’eriçó fosc, l’eriçó clar, el conill i el senglar.

Connectivitat biològica: espai situat al sud de l’anterior i que només presenta capacitat connector a través del sector anterior. La seva connexió directa amb l’exterior està limitada per la presència del nucli de Valldoreix. 

Limitacions: Valldoreix a l’est.

 

COLÒNIA MONTSERRAT-MAS FUSTÉ

Sector 3c del Pla general metropolità

Superfície: 114,9 ha

Planejament urbanístic: sòl lliure permanent (26), equipaments (7a i 7b), sòl de desenvolupament urbà d’intensitat 2 (20a i 20b) no desenvolupades, sistema viari (5), protecció de sistemes (9).

Usos del sòl: erms i zones sense vegetació al marge de les cases de Valldoreix, ús agrícola intens amb rotació de conreus de cereal d’hivern (ordi i blat) i lleguminoses (ofals) a la part central. Dues torrenteres amb pineda secundària, amb sotabosc d’alzinar. Immersos en ella, es localitzen alguns petits conreus abandonats. Dues antigues masies i algunes edificacions disperses corresponents al creixement urbanístic relativament recent de Valldoreix.

Fauna: presència d’ocells nidificants com l’oriol, una colònia de cria d’abellerol i diverses espècies de rapinyaires, com l’esparver i el mussol banyut.

Connectivitat biològica: no presenta cap possibilitat de connexió amb la perifèria de Collserola.

Limitacions: Valldoreix al nord, la Floresta a l’est.